REGULAMIN

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Radwansport, ul. Szpitalna 48, 64-300 Nowy Tomyśl,               NIP: 7881482421

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin stanowi wzorzec umowny, którego treść nie może, niezależnie od jakiekolwiek czynności Sprzedającego, naruszać praw Kupującego.§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – miejsce położenia w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość. 
 2. Adres reklamacyjny:
  Radwansport, ul. Szpitalna 48, 64-300 Nowy Tomyśl,  
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://radwansport.com/dostawa-i-zwroty/  dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  Radwansport, ul. Szpitalna 48, 64-300 Nowy Tomyśl, 
  Polska
  biuro@radwansport.com
  telefon: 663 820 220
 5. Sposób dostarczenia zamówienia – określenie przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://radwansport.com/dostawa-i-zwroty/ 
 6. Dowód zakupu – faktura, paragon, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się także do pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz we władanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://radwansport.com/dostawa-i-zwroty/ 
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Towar – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka samoistna przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.
 20. Przedmiot umowy – produkty, usługi oraz i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.radwansport.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 23. Sprzedający:
  Radwansport, ul. Szpitalna 48, 64-300 Nowy Tomyśl, 
  NIP: 788 148 24 21

  KONTO BANKOWE: 56109013880000000144036354
 24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, dotyczy sieci Internet.
 25. Termin realizacji– podana w koszyku zakupowym liczba godzin lub dni roboczych.
 26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak wada prawna.
 28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  4. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku i zgodnie z prawem kraju, do którego realizowana jest dostawa towarów.
 2. Towary wyłącznie na terenie Polski.
 3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie kraju, do którego jest realizowana dostawa i są cenami brutto (zawierają odpowiednią dla danego kraju stawkę podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zawarcia umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: informacji o zamówieniu, o których stanowi § 1 pkt 30. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedający przesyła na ww. adres e-mail także link do informacji o prawie odstąpienia od umowy, o którym stanowi art. 13 ustawy o prawach konsumenta link do aktualnej wersji regulaminu oraz link do wzorca oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.radwansport.com, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. *Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 11. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie złośliwego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony Towar jest wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 1 pkt 21. 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy, stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość , o którym stanowi wynosi 30 dni i liczony jest od momentu wydania ostatniej rzeczy będącej przedmiotem zamówienia. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 30-dniowego terminu. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 ustawy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta na formularzu dostępnym pod adresem https://radwansport.com/reklamacje/  lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. ustawy o prawach konsumenta.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub personalizowany oferowanymi w sklepie metodami;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

§5 Niezgodność Towaru z umową

 1. W zakresie praw przysługujących Konsumentowi w przypadku niezgodności towaru z umową stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, w szczególności przepisy rozdziału 5a, w szczególności art. 43d-43e ustawy.
 2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy sprzedanej, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 6. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 ustawy;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 10. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 12. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 14. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z pkt 4-14 niniejszego paragrafu.

 

§6 Dbałość o satysfakcję klienta i dostępność towaru

 1. Sprzedający zastrzega, że komercyjna odsprzedaż oferowanych przez niego towarów jest niedozwolona, dotyczy zakupów ilościowych.
 2. Nabycie przez Sprzedającego uzasadnionego przekonania, co do naruszenia zastrzeżenia z pkt 1, rodzi po stronie Sprzedającego uprawnienie do nieprzyjęcia Zamówienia, w przypadku dokonanej płatności, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności.

 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników / Klientów sklepu internetowego jest Sprzedawca (Radwansport). Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania zakupów lub korzystania z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Radwansport przetwarza dane Klienta m.in. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu spełnienia obowiązków prawnych); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda, np. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes, np. kontakt z Klientem, badanie satysfakcji klienta czy obrona przed roszczeniami)
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Dodatkowo Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Klient może zrealizować swoje prawa poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
 5. Jeżeli dane Klienta będą przetwarzane w sposób niezgodny z RODO – Klient ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 6. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i że są prawdziwe.
 7. Szczegółowe zasady i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://radwansport.com/regulamin/ . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe, obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient, też Konsument wyrażą taką wolę, mogą być rozwiązywane przez arbitraż, to jest stały sąd arbitrażowy, który wyłaniany będzie ustaleniami Klienta i Sprzedającego. Konsument, może skorzystać z sądu arbitrażowego, wyłonionego ze Sprzedającym, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny.
  Wersja 24.01.01 (Nowy Tomyśl, 01.0.1.2024r.)